5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

1-5.JPG

Under rekonstruktion!

Trädmärkning

I rollen som trädmärkare ser vi oss gärna som en sorts skogens arkitekter. Med kunskap från skogens eget naturliga sätt att föryngra och utveckla sig, vill vi hjälpa dig som skogsägare att skapa förutsättningar för din skog att växa till sig och ge mångsidig utdelning. Samtidigt som vi bevarar ovärderliga naturvärden och tidlös skönhet.

För de trädmärkningstjänster som vi erbjuder har vi alltid ett övergripande mål: Att optimera kundens prioriterade värden av framtida nyttigheter i skogen genom att koppla dessa till de lämpligaste trädvalen i varje trädgruppering.

För att nå detta mål strävar vi efter att skapa och förvalta en fullskiktad blandskog. Kvalitetsresultatet blir idealiskt, eftersom timret får en jämn årsringsbredd och därmed blir maximalt hållbart. Kronformen som bildas i en fullskiktad skog klarar snö- och vindbelastning bra. Den skikt- och blandskogsgynnande trädgruppsgallringen leder till att den befintliga plantbanken − som kan vara svår att upptäcka men som oftast finns − kommer att växa till sig utifrån sina naturliga förutsättningar.

I den skiktade skogen uppkommer inte den ymniga kalhyggesflora som annars är ett stort problem för nysatta plantor. Genom hyggesfritt skogsbruk dämpas eller undviks helt den konkurrerande hyggesvegetationen. Finns inte en befintlig plantbank sätts plantor, företrädesvis av lokal härkomst, i de större luckorna.

Markberedning är inte nödvändig om plantering sker första våren efter avverkning med mekaniskt/biologiskt insektsskyddade plantor. I hyggesfritt skogsbruk minskar även snytbaggeproblemen och bekymmer med viltbetning.

Eftersom varje trädgruppering växer under sina unika förhållanden innebär trädgruppsgallringen en lokalt välanpassad skogsskötsel. En skötsel som bevarar och utvecklar de viktiga ekologiska nischerna, där varje specifik art trivs som bäst. Detta till förmån för den biologiska mångfalden och de ekologiska tjänster som kan genereras.

Skikt- och blandskogsgynnande skogsbruk är komplext och att välja rätt träd för avverkning är antagligen det beslut som kräver enskilt mest bakgrundskunskap, eftersom alla nyttigheter i trädgruppen ska beräknas. Den som inte känner sig trygg vid val av träd bör anlita en certifierad trädmärkare − en skogens arkitekt.

Som certifierade trädmärkare lovar vi att kostnaden för trädmärkningstjänsten blir en av dina bättre investeringar på länge. En viktig aspekt som ytterligare stärker den kvalitetsdanande Naturkulturgallringens ställning jämfört med kalhyggesskogsbrukets gallringar är att vi hjälper till att sänka avverkningskostnaderna i en Naturkulturgallring. Effektiviseringen sker tack vara att en certifierad trädmärkare först märker de träd som ska gallras bort vilket gör det betydligt lättare och snabbare för den som ska avverka. Mätningar påvisar att avverkningskostnaden sjunker med 17 %.

Hur stor kostnaden för att trädmärka ett område blir, beror på vilken typ av skog vi trädmärker. I en fullskiktad skog, eller i en skog som i dagligt tal kan sägas vara mogen för slutavverkning, kostar det mellan 20 och 40 kronor per avverkad kubikmeter (exklusive reseomkostnader). På ett dagsverke hinner en certifierad trädmärkare vanligtvis trädmärka mellan en och en halv och tre hektar. I en yngre skog som ställs om till en mer flerskiktad skog blir kostnaden högre. Här föreslår vi istället att eventuell maskinförare lärs upp av oss hur trädvalet ska gå till. Trädmärkningsinvesteringen i den äldre skogen kommer att leda till långsiktigt högre lönsamhet samt god möjlighet att parallellt utveckla ekologiska och sociala nyttigheter. Kanske framtida boplatser för örnen och en fantastisk svampskog att vandra i − stora valmöjligheter finns.

Klicka på länkarna för att läsa mer om hur det går till och vad andra sagt om vår trädmärkning.

Kontakta bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk så berättar vi gärna mer.

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk