5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

Sunt skogsförnuft

Under rekonstruktion!

Sunt skogsförnuft

Vi brukar säga att när det känns bra i magen, då blir det bra. När den rätta magkänslan infinner sig i skogsbruket, då är det skogsförnuftet som råder.

Hyggesfritt skogsbruk är att på ett ekonomiskt sunt sätt bruka skogen och samtidigt behålla natur- och rekreationsvärden. Helt enkelt att använda sunt skogsförnuft. Den naturliga skogen är artrik, oregelbunden och flerskiktad. Med flerskiktad menas att det finns träd i olika dimensioner, åldrar och höjder och med ett stort antal plantor från den naturliga plantbanken som bara väntar på tillfälle att få växa. Skogen föryngrar sig själv kontinuerligt och anpassar sig till yttre förändringar så som den har gjort i tusentals år. Detta ger en skog som är motståndskraftig mot högt snötryck, stormar och klimatförändringar.

Kontinuitetsskogen är inte bara skadetåligare än plantageskogen utan skapar också virke av bättre kvalitet. Konkurrensen om näring, vatten och sol minskar i de uppkomna luckorna när de mogna träden ger plats åt befintliga småplantor och yngre träd som nu får möjlighet att växa. Denna tillväxt sker i högskugga − det yngre trädet växer upp i skuggan av andra större träd − vilket skapar en jämn årsringstillväxt och därmed virke av god kvalitet. Virkets hållbarhet skapar ett bra värde för rätt slutkund om vi varsamt plockar bort några av de större träden som annars skulle dö.

I alla skogar där vi bedriver skogsbruk kan vi alltså använda oss av hyggesfria metoder. Beroende på det lokala förhållandet och skogsägarens önskemål ser vi till så att det efter den skikt- och blandskogsgynnande gallringen skapas en lönsam, motståndskraftig och trevlig skog. En av de viktigaste parametrarna som styr våra trädval är hur vi kan skapa den rätta nivån av solinstrålning och konkurrens mellan träden.

Detta för att åstadkomma en optimal balans mellan volymtillväxt, kvalitetsdaning och självföryngring. På magra, torra marker innebär detta ett betydligt glesare avstånd mellan de ”solälskande” tallarna, än det önskvärda avståndet mellan de ”skuggälskande” granarna som växer på den mer näringsrika marken. Är den naturliga vegetationstypen blandskog med stort lövinslag − bygg vidare på det!

Eftersom vi tar stor hänsyn till de lokala skillnaderna som finns representerade i varje liten trädgrupp blir det långsiktiga resultatet en varierande skog när det gäller artsammansättning och struktur. På så sätt låter vi naturen i stor grad styra i de hyggesfria skogsbruket.

Trots en väldigt naturnära skogskötsel måste vi komma ihåg att lämna viss skog helt orörd. Detta för naturvärdenas egen skull, men också för att orörd skog är en viktig källa till lärdom. Vi lär oss till exempel hur vi ständigt kan förbättra det flerskiktade blandskogsbruket, utifrån skogens naturliga sätt att förändra och föryngra sig.

Om vi alltid ser till att spara evighetsträd, som utgör en viktig biologisk livsmiljö både under och efter sin levnad, samtidigt som vi endast plockar bort ekonomiskt mogna träd och beträder marken med värdighet, så har vi förnuftigt lärt oss av naturen.

Att lära av andra är också viktigt. Det finns många praktiska och teoretiska exempel som beskriver det hyggesfria skogsbrukets förträfflighet jämfört med kalhyggesbruket. Vi är tacksamma till våra föregångare inom hyggesfritt skogsbruk som trots stora svårigheter lyckats utveckla mer naturlika skogsbruksmetoder. Mats Hagner, som enträget och mot alla odds har arbetat fram principen Naturkultur, är en stark förebild för oss. Se mer under partners.

Vi anser att jämförelsen mellan hyggesfritt skogsbruk och kalhyggesbruk är relevant först när vi accepterar att hänsyn måste tas till alla uthållighetsaspekter. Kortsiktiga ekonomiska maximeringar i skogen leder till försvagade ekosystem som på lång sikt minskar människans möjligheter att tillfredsställa våra grundläggande ekonomiska behov från skogen.

Du finner mer om de tre uthållighetsaspekterna i menyn till vänster.

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk