5_Stor-3.png

Hem Gallring Råd Kurs Studiebesök Föreläsning Sunt skogsförnuft Om oss Kontakt

facebook_stor.gif

1.JPG

Under rekonstruktion!

Ekologiskt hållbart

När gammal skog kalavverkas sker en så stor miljöförändring på platsen att många arter, både ur floran och faunan, lokalt slås ut. För att arter ska spridas behövs större sammanhängande skogar med högre artrikedom. Avgörande för att bibehålla befintliga och skapa nya höga naturvärden i ett skogsområde är att det kontinuerligt finns levande träd, död ved och lämpliga skogsområden som kan utgöra underlag för unika biotoper. Det betyder inte att man måste förbjuda allt skogsbrukande i ett område.

Jämför vi kalhyggesbruket och det hyggesfria skogsbruket, med normala miljöhänsyn, är det sistnämnda mer gynnsamt för svampar, mossor, lavar, kärlväxter, fåglar och flera av våra däggdjur. Stor potential finns om vi blir fler som anammar det hyggesfria skogsbruket, eftersom möjligheterna då ökar att skapa så kallade spridningszoner för våra arter.

Marken och dess känsliga system är vår viktigaste resurs. Efter kalavverkning stiger normalt grundvattennivån, vilket ökar risken för markskador. Med hyggesfritt skogsbruk reduceras den risken, eftersom de träd som lämnas kvar binder vattnet i sina rötter och stammar. Av kalavverkning följer av samma orsak större näringsläckage och erosion, vilket det hyggesfria skogsbruket förebygger.

Den kontinuerligt växande skogen i det hyggesfria skogsbruket, som rätt skött aldrig behöver markberedas, binder upp koldioxid i sin stamved och producerar syre, till gagn för klimatet. Detta till skillnad mot ett markberett hygge som avger enorma mängder växthusgaser.

Vi tror att ett långsiktigt hållbart lönsamt skogsbruk måste ta betydligt större hänsyn till naturen än vad som görs idag. Istället för att motarbeta skogen − jobba med den.

 

 Copyright 2016 Bröderna Uhlås hyggesfria skogsbruk